Використання ІКТ на уроках в початкових класах
09.02.2013, 21:53
Новомосковська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Перещепинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Новомосковської районної ради Дніпропетровської області

Використання ІКТ
на уроках
в початковій школі

м. Перещепине
2013 рік

Упорядник: Зеніч Валентина Петрівна, вчитель початкових класів Перещепинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
Новомосковської районної ради Дніпропетровської області

Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках в початковій школі: Методичний посібник. – Перещепине, 2013. – с.61

Посібник присвячений розгляду інформаційно-комунікативних технологій у початковій школі; питанню впровадження їх у навчально-виховний процес. У посібнику вміщено рекомендації щодо використання ІКТ при підготовці і проведенні уроків, оцінюванні навчальних досягнень учнів, конспекти уроків з використанням ІКТ.
Рекомендовано для вчителів початкових класів.

ЗМІСТ

Зміст ….. ………………………………………………………………….3
1. Вступ …………………………………………………………………. 4
2. Основна частина. Особливості використання ІКТ на уроках у початковій школі …………………………………………………………6
2.1. Значення ІКТ для учнів та вчителів у навчально-виховному процесі….. …………………………………………………………………6
2.2. Переваги та недоліки використання ІКТ в школі……………..9
2.3. Гігієнічні вимоги до роботи на комп’ютері ………………… 10
2.4. Сучасні комп’ютерні програми в початковій школі ………… 12
2.5. Використання комп’ютерів на уроках рідної мови ………… 13
2.6. Методика використання ІКТ на уроках математики ………...18
2.7 Особливості вивчення комп’ютерних дидактичних засобів для навчання грамоти на уроках української мови
в початковій школі ……………………………………………………….24
Додатки …………………………………………………………………… 33
Висновки ………………………………………………………………… 61
Список використаної літератури ……………………………………… 61

1. Вступ
Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.
Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.
Ще і сьогодні провідне місце у викладанні предметів займають традиційні засоби – дошка, крейда та друковані джерела (підручники, зошити з друкованою основою). Завдяки ж використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це здійснює значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів.
Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.
Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.
Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.
Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і різноманітні ігри, сучасний комп'ютер, разом з тим, є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
2.1. Значення ІКТ для учнів та вчителя
Одним із головних завдань початкової школи є застосування ІКТ у процесі вивчення більшості навчальних предметів у рамках програми.
Основним видом використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання є їх органічна інтеграція в певні уроки. У цікавій, динамічній, ігровій формі учні молодших класів опановують комп’ютерні засоби, набувають первинних навичок користування пристроями введення-виведення, початковими уміннями й навичками управління комп’ютером та одночасно удосконалюють свої знання з певних навчальних предметів, розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне мислення, творчі здібності.
Таким чином, з точки зору дидактики ІКТ дозволяють:
• Забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання;
• Зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефективним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;
• підвищити унаочненість навчального процесу;
• забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;
• індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття.
• моделювати досліджувані процеси або явища;
• організувати колективну й групову роботи;
• здійснювати контроль навчальних досягнень;
• створювати сприятливу атмосферу для спілкування.
Учителю застосування ІКТ дозволяє економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обов’язки як фахівця:
• готуватися до уроків (складати конспекти, добирати дидактичні матеріали тощо), батьківських зборів, виховних годин, різноманітних виступів на педрадах, засіданнях МО, семінарах тощо;
• оформлювати документацію;
• в оперативному режимі відслідковувати результати навчальної діяльності учнів;
• налагоджувати спілкування з батьками своїх учнів;
• обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними методичними надбаннями, обговорювати з ними актуальні питання навчання і виховання школярів, швидко отримувати й систематизувати потрібну інформацію.
Таким чином, упровадження ІКТ полегшує роботу вчителя, а навчання дітей робить більш цікавим і ефективним.
Як показує практика, застосування комп’ютера на уроках у початковій школі має декілька режимів:
- демонстраційний (демонстрація певної навчальної інформації);
- індивідуальний (організація індивідуальної роботи учнів);
- комбінований (застосування на одному уроці і демонстрації, і індивідуальної роботи).
Для роботи в демонстраційному режимі вчителю достатньо мати на уроці один комп’ютер і мультимедійний проектор, за допомогою якого потрібна інформація виводиться на екран, як правило, у вигляді слайдів.
Щоб організувати індивідуальну роботу, кожний учень має бути забезпечений персональним комп’ютером.
Як показує практика, якість знань учнів підвищувалася, коли вони самостійно засвоювали навчальний матеріал, використовуючи ПК, а вчитель при цьому виконував роль організатора і координатора навчального процесу.
У початковій школі ІКТ можна використовувати на будь-якому етапі уроку: у процесі перевірки домашньої роботи, актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, закріплення, повторення вивченого, контролю, оцінювання.
При цьому комп'ютер виконує такі функції:
1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:
- джерело навчальної інформації;
- наочний посібник;
- тренажер;
- засіб діагностики і контролю.
2. У функції робочого інструменту:
- засіб підготовки текстів, їх зберігання;
- графічний редактор;
- засіб підготовки виступів;
- обчислювальна машина великих можливостей.
При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить, складає план уроку, виходячи з його цілей. При відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

2.2. Переваги та недоліки використання ІКТ
Мій досвід роботи з молодшими школярами дозволяє зробити такі висновки:
1. Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики, природознавства, української мови, предметів художньо-естетичного циклу.
2. Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності не викликає суттєвих труднощів у молодших школярів. При цьому, комп’ютерні ігрові програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп’ютером.
3. В процесі сумісної комп’ютерно-ігрової діяльності виникає «кооперуючий ефект». Учні у грі проти комп’ютера допомагають, як правило, несвідомо один одному. Шукають раціональні способи організації сумісних дій, навіть в тому випадку, коли така задача їм не ставиться в явному вигляді.
4. Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів.
5. Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.
Є підстави вважати, що комп’ютер дозволить більш глибоко розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.
Але поряд з перевагами використання ІКТ виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.
Під час використання ІКТ не слід допускатись помилок.
Існують недоліки та проблеми застосування ІКТ.
1. Немає комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів.
2. У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютер.
3. Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя.
4. Відсутність контакту з учителем інформатики.
5. У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернету.
6. Складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять.
7. При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри.
8. Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до навчання наочно-ілюстративним методом.
2.3. Гігієнічні вимоги до роботи на комп’ютері
Під час роботи в комп’ютерному класі необхідно добре знати і чітко виконувати гігієнічні вимоги до роботи на комп’ютері.
Загальновідомо, що організм дитини, який постійно перебуває у стані росту і розвитку, дуже чутливий до впливу будь-яких чинників навколишнього середовища, зокрема і шкільного.
Введення у навчальний процес такого технічного засобу, як персональний комп’ютер, потребує комплексної гігієнічної і психо-педагогічної оцінки в аспекті можливого негативного впливу на здоров’я учнів під час їхньої роботи в кабінетах комп’ютерної техніки.
Результати досліджень свідчать, що в кабінетах комп’ютерної техніки за наявності десяти працюючих комп’ютерів протягом дня значно підвищується температура повітря, знижується вологість.
Ступінь стомлювання учнів на уроках з використанням персонального комп’ютера вища, порівняно із звичайними. Робота на персональному комп’ютері відрізняється від інших видів діяльності значними функціональними змінами нервово-емоційного статусу, потребує напруженої роботи здорового аналізатора, супроводжується вимушеною робочою позою. Це пов’язано з тим, що користувачу комп’ютера доводиться читати інформацію на екрані монітора (роздивлятись букви, малюнки) і одночасно на клавіатурі, тобто дуже часто відбувається переведення погляду з екрана на клавіатуру, в результаті чого виникає часта переадаптація зору.
Статична сидяча поза при цьому викликає напруження плечового поясу і тому неправильно підібрані меблі та недоцільно вибраний режим роботи можуть призвести до порушення постави, а довготривале напруження зору може викликати незворотні патологічні зміни.
Тому зрозуміла необхідність всебічного вивчення функціональних змін реакцій організму і здоров’я молодших школярів під впливом навчання на персональних комп’ютерах з метою гігієнічного нормування режимів безперервної роботи дітей на них.
Основні гігієнічні принципи безпечного для здоров’я застосування комп’ютерної техніки під час навчання школярів:
- гігієнічна доцільність розміщення та створення відповідних оптимальних умов у приміщеннях кабінетів комп’ютерної техніки;
- обладнання кабінету спеціальними меблями, призначеними для комп’ютерної техніки відповідно вікових особливостей користувачів;
- гігієнічне нормування всіх чинників, що виникають при роботі комп’ютерної техніки і можуть змінювати внутрішнє навчальне середовище;
- нормування тривалості безперервної роботи учнів на персональних комп’ютерах залежно від віку і вихідного стану здоров’я дітей;
- психо-гігієнічна експертиза навчальних комп’ютерних програм;

2.4. Сучасні комп’ютерні програми в початковій школі
Сучасні комп’ютерні програми дають можливість продемонструвати яскраву наочність, запропонувати різні цікаві динамічні види роботи, виявити рівень знань та умінь учнів.
При використанні комп’ютерної техніки на уроках слід враховувати якість навчальних комп’ютерних програм. Вони повинні відповідати таким вимогам:
- бути цікавими і доступними для дітей, викликати у них позитивні емоції;
- будити їх уяву та фантазію;
- формувати алгоритмічне, логічне мислення;
- розвивати творчі здібності;
- вчити працювати з комп’ютером (клавіатурою, мишею);
- відповідати віковим особливостям дітей;
- дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог.
Багато можливостей для розвитку логічного та алгоритмічного мислення дає пропедевтичний курс «Сходинки до інформатики», який відповідає вищезгаданим вимогам. Використання комп’ютера в навчальній діяльності учнів сприяє розвитку розумових здібностей, пам’яті, просторової уяви, уваги, моторики, творчого нестандартного мислення, підвищує інтерес до навчання, створює гарний настрій.
Цей проект спрямований на розвиток внутрішнього світу молодшого школяра, його свідомості, системи знань переживань, прагнень; збагачення досвіду дитини, зв’язок з практичним, повсякденним життям, навчання ставитися до себе, як до неповторної особистості, що займає певне місце в родині, суспільстві. Курс «Сходинки до інформатики» є комплексом навчально-розвивальних ігрових програм для дітей молодшого шкільного віку. В його основу авторами закладено чотири змістові лінії:
- формування уявлення про можливості та сфери застосування комп’ютера, ознайомлення з технікою безпеки під час роботи з комп’ютером та у комп’ютерному класі; формування елементарних необхідних навичок роботи з мишею та клавіатурою;
- розвиток загальних здібностей дитини: логічне мислення, просторова уява, увага, кмітливість, зорова і слухова пам’ять, креативність;
- підтримка навчальних предметів: математика, українська та англійська мова, «Я і Україна», основи здоров’я, логіка, музика;
- алгоритміка: формування уявлення про алгоритми, розвиток алгоритмічного мислення.
Ще один, не менш цікавий курс, розрахований на молодших школярів, учнів 2 – 4 класів, - «Шукачі скарбів». Він передбачає розвиток логічного й алгоритмічного мислення, а також оволодіння практичними навичками роботи з комп’ютером. Опанувавши навички роботи з комп’ютером у молодших класах, діти зможуть потім користуватися ним як інструментом у своїй діяльності. У старших класах вони зможуть застосовувати отримані знання (методи роботи з інформацією, способи розв’язання задач) при вивченні шкільних предметів.
У своїй діяльності я використовую й інші комп’ютерні програми:
- навчально-інформуючі: енциклопедії, електронні підручники, кінофільми;
- контролюючо-тестові програми, зокрема «MyTest»;
- графічний редактор Paint (робота з графічним редактором Paint сприяє розвитку просторової уяви дітей, моторики, координації рухів, уваги. Крім того, забезпечуються міжпредметні зв’язки з математикою, природознавством, образотворчим мистецтвом);
- програма презентацій Power Point.
2.5. Використання комп’ютера на уроках рідної мови
Основні професійні інструменти вчителя початкових класів – це дитяча книжка (у тому числі і підручник) і живе усне мовлення, розраховане на сприйняття учнями молодшого шкільного віку. Тому чільне місце у формуванні дитячої особистості посідають уроки рідної мови (навчання грамоти, класне читання, позакласне читання, українська мова, уроки розвитку мовлення).
Та не лише цим я користуюсь під час підготовки до уроків. Я намагаюсь використовувати різноманітні дидактичні засоби, наочні посібники для того, щоб учень зміг краще зрозуміти прочитане, осягнути ті моменти, які хотів виділити автор твору або і сам вчитель.
Плануючи свій урок, передусім відмовляюся від уроків-копій відомих поурочних розробок, оскільки в них не знайшли вияву риси індивідуальної майстерності вчителя, особливості роботи з даним контингентом дітей. Також звертаю увагу на уроки «творчого» типу, які нагадують виставу з «феєрверком» різноманітних педагогічних засобів і прийомів, застосуванням комп’ютерних програм, що дають змогу перевести на новий етап і підготовку вчителя до уроку, та і сам урок.
Методика застосування комп’ютера на уроках з різних предметів, у різні періоди навчання (не однакові вікові групи) не може бути однаковою. Адже і саме використання комп’ютера виконує тоді різні психологічні і педагогічні завдання. Зміст навчального предмета, різноманітні можливості педагогічних програмних засобів, різний фаховий рівень підготовки вчителів у галузі комп’ютерних технологій впливають на методичні прийоми використання комп’ютера. Вирішальне значення мають також вікові особливості учнів та їх знайомство з комп’ютерною технікою.
В своїй роботі я використовую комп’ютер, починаючи з 1 класу, на різних типах уроків: засвоєння нових знань; узагальнення і систематизація знань; комбіновані уроки.
Застосування комп’ютерної техніки робить привабливими і по-справжньому сучасними уроки читання. Завдяки ІКТ відбувається індивідуалізація навчання, контроль і підведення підсумків проходять об’єктивно й вчасно.
Узагальнивши результати наукових досліджень і досвід творчих педагогів, учителів-новаторів, можна виділити та використовувати наступні позитивні моменти використання ІКТ для інтенсифікації уроків читання:
– підвищення цілеспрямованості навчання;
– посилення мотивації навчання;
– застосування активних методів і форм навчання;
– прискорення темпу навчальних дій;
– краще запам’ятовування, відтворення матеріалу тощо.
Важливе місце на уроках читання посідає використання презентацій під час вивчення біографій письменників.
Розглядом можливостей використання комп’ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів є вишукування зв’язків, які можна налагодити під час комп’ютерного навчання, а також допомога, яку надасть комп’ютер (в процесі такого використання вчителю для формування конкретних навичок). Як показали дослідження, із використанням комп’ютера на уроках української мови (зокрема для розвитку зв’язного мовлення) намітилась певна різниця у формуванні здібності до абстрагування, рівня розвитку мовних якостей, що супроводжують процес мислення.
Використання наочних посібників (малюнків, схем, таблиць), які можна з успіхом виготовити з допомогою комп’ютера та роздрукувати на принтері навіть для кожного учня (або використовувати безпосередньо з монітора), багато в чому допоможе дітям в плані розуміння фактичного змісту твору. Адже школярі в цьому випадку мають змогу не лише чути голос вчителя (учня), який читає твір та бачити букви (абстрактний, знаковий елемент), але й дивитись на самих персонажів, аналізувати причинно-наслідкові зв’язки, виражально-зображувальні засоби, що їх застосував автор. Звичайно, такий вплив відразу на декілька органів чуттів, у різноманітних формах покращить процес сприймання учнями почутого і побаченого.
Виділивши за допомогою таких таблиць головне, вчитель забезпечить і належне розуміння основної думки твору учнями. Сприймання покращується і за рахунок елементу цікавості, який, звичайно присутній на уроках такого виду. Щодо уваги учнів, то треба зауважити, що за невмілого використання педагогом на уроці будь-якого засобу (чи то малюнка, чи то грамзапису) можливе зниження дитячої уваги, і тут на допомогу має прийти педагогічна майстерність учителя, його вміння вчасно запропонувати те, з чим він хоче працювати.
Чудовий вихід із такої ситуації я вбачаю у використанні комп’ютерних дидактичних засобів або засобів, розроблених за допомогою ПК.
В плані розробки дидактичних засобів, на мою думку, можливості комп’ютера дуже великі і до кінця далеко не вивчені. Хочу представити лише декілька визначальних із них .
1. Створення наочності. Наочні посібники можуть бути створені у будь-якій програмі, що працює з графікою, а саме: WORD; COREL DRАW; ADOBE FOTOSHOP тощо. Також можна використовувати вже створену наочність, оцифрувавши її (за допомогою сканера) і доповнивши якісь свої елементи. Таблиці та схеми у початкових класах (особливо у 1) можна використовувати з малюнками.
2. Створення різноманітних завдань. На уроках РЗМ (розвитку зв’язного мовлення) величезне місце займає практична діяльність учнів, а саме виконання різноманітних завдань, як творчого, так і репродуктивного характеру.
За допомогою текстового редактора WORDPAD можна створювати дидактичні матеріали у вигляді текстових завдань, а з допомогою текстового процесора WORD такі завдання набудуть ще й графічних елементів. Аналогічні завдання можна використовувати як роздатковий матеріал (роздруковувати на папері) або (якщо дозволяють умови), за певних уявлень дитини про комп’ютер, виконувати прямо на комп’ютері.
Ще одним прикладом використання ППЗ для розвитку мовлення учнів є створення дидактичних пам’яток. Вони можуть мати наступну форму і зберігатись безпосередньо на комп’ютері у формі файлів, які дитина може відкрити, коли їй це необхідно.
Загалом величезний і багатофункціональний процесор WORD може використовуватись для досягнення наступних цілей:
- друк тексту;
-форматування;
-вставка малюків, гіперпосилань, таблиць, графіків та ін.;
-вставка звукових та ін. файлів на сторінку;
-створення простих геометричних фігур.
3. Для розвитку мовленнєвої діяльності школярів, як на уроках читання, письма, так і на решті уроків величезне значення мають проблемні ситуації, саме розв’язання і пояснення яких потребує належного словесного оформлення. Такі проблемні ситуації пропонуються молодшим школярам у формі запитань:
-Чому?
- Чому так вважаєш?
-Обґрунтуй відповідь.
-Що б ти порадив герою казки (оповідання)?
Я пропоную використовувати презентації POWERPOINT для розробки проблемних ситуацій. POWERPOINT – це програма, у якій можна створювати різноманітні презентації із почерговою зміною слайдів. На слайдах можна розставляти графіку, звук та ін.
4. Ще однією з найпоширеніших програм у стандартному наборі є графічний редактор PAINT. Окрім використання PAINT вчителем, він паралельно може використовуватись учнями, для розвитку зв’язного мовлення. Виконуючи найпростіші завдання, з коментуванням своєї роботи, вже з першого класу учні будуть розвивати своє мовлення на різних уроках.
Види робіт, які можна запропонувати для виконання учнями:
• коментоване малювання;
• коментоване розфарбовування малюнка;
• коментоване перенесення частин малюнка для створення нового зображення тощо.
У додатку 2 вміщені розробки уроків з ІКТ з рідної мови та читання .
2.6. Методика використання ІКТ на уроках математики
Немає потреби і неможливо однаково навчати і навчити всіх дітей, сформувати в кожної дитини одні й ті самі вміння та навички з різних предметів, добитися від дітей одного і того самого рівня розвитку логічного та творчого мислення, однакового сприймання дійсності. Це стосується і навчання математики, методів розв’язування різних задач, побудови й аналізу різноманітних математичних моделей процесів та явищ. Комп’ютерна підтримка цього процесу дає значний педагогічний ефект, полегшуючи, розширюючи і поглиблюючи вивчення і розуміння математики як науки.
Одне з найскладніших завдань для вчителів математики початкових класів – це сприяти розвитку розумових здібностей молодших школярів. Але не слід забувати також і про виховання певних почуттів, які підсилюють розумову активність учня. Позитивний фон уроку викликає у школярів почуття радості, здивування, захоплення від розв’язання певної складної задачі та знаходження раціонального способу, що сприяє формуванню інтересу до вивчення математики.
Учителі початкових класів використовують у методиці викладання математики різні методи навчання, що вважаються класичними:
• усний виклад;
• демонстрування та ілюстрування;
• бесіди;
• вправляння;
• виробничо-практичні методи тощо.
Однак ці методи всіх проблем та завдань не вирішують.
Використання ІКТ в процесі вивчення математики відкриває цілий ряд можливостей для різнобічного, нетрадиційного, наочного осмислення учнями предметного матеріалу. Застосування комп’ютера на уроках математики – гарна можливість активізувати пізнавальні інтереси учнів під час вивчення та закріплення нового матеріалу, підвищити мотивацію навчальної діяльності, організувати самостійну роботу учнів. Можливості використання комп’ютера дають змогу подавати новий матеріал наочно, в формі гри тощо.
Для вчителів математики початкової ланки освіти важливим є наступні питання в контексті використання комп’ютера на уроці:
• реалізація можливостей ІКТ у області побудови різних екранних зображень математичних об’єктів, їх динамічного уявлення;
• автоматизація процесів обчислювальної і інформаційно-пошукової діяльності, а також діяльність по збору, обробці даних про об’єкти, що вивчаються, явища, процеси;
• реалізація прикладної спрямованості навчання математики з використанням ІКТ;
• встановлення вимог до електронних засобів освітнього призначення, необхідних для вивчення математики та експертної їх оцінки;
• використання комп’ютерних тестуючих і діагностуючих методик встановлення рівня засвоєння матеріалу.
Комп’ютерне забезпечення уроків математики в початковій школі потребує належного прикладного програмного забезпечення (ППЗ). Вибір програм та розробка дидактичних комп’ютерних засобів здійснюється вчителем на основі наступних принципів:
1. Доступність. В цьому принципі сконцентровані такі ідеї, як відбір ППЗ, що вже є у наявності (програми, які вже знаходяться на комп’ютері), а також відбір програм, з якими ознайомлений вчитель і вміє з ними працювати.
2. Простота. Тут мається на увазі можливість учнів працювати з деякими програмами (наприклад, іграми, найпростішими редакторами та спеціально-розробленими для дітей 6-10 років програмами).
3. Надійність. Програми, які використовує вчитель, мають бути ліцензовані, щоб не принести випадкової шкоди психічному чи фізичному здоров’ю дітей, які з ними працюють.
4. Ще одним принципом підбору програм є їх практична багатофункціональність, тобто можливість вчителя зробити у цій програмі якомога більше корисної інформації для дітей: підібрати або створити малюнки, схеми, таблиці, іншу наочність, роздрукувати її, використовувати як наочний посібник саму програму або її продукти і т.і.
Найважливіше у роботі вчителя на уроках математики – активізувати пізнавальну діяльність учнів. Засобів для цього в нього чимало. Це й дидактичні ігри, і проблемні ситуації, і цікаві задачі. Але спинюсь на наочних посібниках, (які, на мій погляд, варто застосовувати на різних етапах навчання і з різною метою (для перевірки вивченого, закріплення, повторення, вдосконалення знань). Посібники дають змогу урізноманітнити навчальний процес, зробити його більш плідним, цікавим, захоплюючим, ефективно організувати як колективну, так і індивідуальну роботу.
Для створення наочних посібників вчитель може з успіхом використовувати ППЗ або вишукувати їх з допомогою новітніх інформаційних технологій, наприклад, підключати до своєї роботи Всесвітню глобальну мережу Інтернет.
Розглянемо деякі прийоми використання ІКТ для створення засобів навчання для уроків математики в початковій школі.Так, під час вивчення нумерації в межах першого десятка можна застосувати картки з числами, що мають вигляд роздаткового матеріалу.
Окрім карток з цифрами (числами першого десятка), вчитель може створити певні таблиці натурального ряду чисел. Наприклад:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
До цієї таблиці можна застосувати різноманітні види завдань.
- Назвіть числа, які йдуть за п'ятіркою (зміщені праворуч від 5).
- Назвіть числа, менші від 8 (розміщені ліворуч від цієї цифри).
- Між якими числами стоїть З?

Вправи з лічби змінюються геометричними.

Тут теж застосовуються саморобні посібники. Вони мають вигляд поділеного на 4 частини круга з геометричними фігурами.
Дітям пропонується для огляду протягом 2–3 с одна з чотирьох сукупностей геометричних фігур. Потім ця сукупність перекривається, а учні по пам'яті називають, скільки всього фігур вони бачили, яких саме, якого кольору, коментують положення кожної (угорі, внизу, посередині, ліворуч чи праворуч).
Такий наочний посібник дуже корисний для розвитку уваги: показуючи одну за одною різні чверті круга, класовод пропонує їх порівнювати і відповідати на запитання: «Що змінилося?».
Деякі із заздалегідь підготовлених засобів унаочнення можна використовувати на кількох уроках і не один рік. Ось лише один приклад.
На уроці з математики такий посібник зручно використати для лічби («Допоможіть зробити віночок»).
Розглянуті посібники здебільшого використовуються в 1-2 класах. А в наступних доцільні більш схематичні засоби.
Прикладом таких, що створені за допомогою ІКТ, можуть стати таблиці додавання (віднімання) чисел.
+ –
1+5=6 6-1=5
2+5=7 6-2=4
3+5=8 6-3=3
4+5=9 6-4=2

Такі таблиці можна використовувати як для закріплення, так і для ознайомлення з матеріалом.
Не менш цікавими є дидактичні завдання для роботи з геометричним матеріалом:
1.Назви порядкові номери чотирикутників.

2. Вибери рядок, у якому усі фігури є геометричними.

Заповни таблицю так, щоб геометричні фігури не повторювалися у рядку і стовпці.


Для створення тестів може використовуватись як текстовий, так і табличний редактор (програма MyTest).

Використання комп’ютерних дидактичних засобів дасть змогу вчителю:
• Належно унаочнити матеріал до уроку.
• Підібрати завдання для закріплення вивченого матеріалу.
• Підготувати та провести тестування.
• Повторно використовувати розроблені засоби, адаптовуючи до конкретного уроку.
Використовуючи комп’ютерні дидактичні засоби, комп’ютерні дидактичні ігри, можна створити належні умови для роботи самих дітей в комп’ютерному середовищі, що дасть змогу краще закріпити (чи повторити, залежно від ситуації) вже вивчений матеріал, узагальнити чи систематизувати його та дати змогу дитині використати його на практиці (розв’язуючи цікаві завдання або граючись у комп’ютерну гру).
Робота на уроці математики з наочними посібниками, виконаними на комп'ютері, викликає значне зацікавлення в учнів під час відтворення знань, активізує пізнавальну діяльність, сприяє повноцінному формуванню передбачених програмою умінь. Реалізуючи навчальний процес в різноманітних формах й різноманітними засобами, учитель підтримуватиме інтерес до навчання протягом усього уроку, запобігатиме перевтомі дітей і водночас розвиватиме такі важливі якості, як швидка реакція, кмітливість, увага.
У додатку 3 представлені розробки уроків математики з використанням ІКТ.
2.7. Особливості вивчення комп’ютерних дидактичних засобів для навчання грамоти на уроках української мови в початковій школі
1.1 Методична система вивчення навчання грамоти
У період навчання грамоти уроки класифікуються за такими ознаками:
а) за основним предметом навчання – уроки читання і уроки письма;
б) за часом, за періодами і етапами навчання – уроки в добукварний, букварний і післябукварний період;
в) за наявністю чи відсутністю нової теми на одному уроці:
- уроки вивчення нового звука і букви або навчання письму букви, великої і малої (рядкової);
- уроки закріплення, на яких нова буква не вивчається;
- особливий тип уроку – урок повторення і узагальнення;
- обов’язковим є також щотижневий урок читання, на якому до 20 хвилин відводиться на позакласне читання.
До уроків навчання грамоти ставляться загальнодидактичні і спеціальні методичні вимоги.
Загальнодидактичні вимоги:
а) виховний характер уроку, чіткість виховної мети: які моральні якості будуть розвиватися на даному уроці;
б) чіткість навчальної мети уроку: що нового діти дізнаються, чого навчаються, які навички і вміння будуть розвиватися, яка стадія розвитку цих умінь і навичок, який буде рівень їх пізнавальної активності, мислення, який буде етап вивчення теми і т. ін.;
в) наступність і перспективність уроку, його зв’язок із попередніми і наступними уроками, його місце серед уроків з даної теми, з даного розділу програми;
г) розмаїття методичних засобів і прийомів роботи, варіативність роботи над матеріалом, залежність вибору методичних засобів від характеру матеріалу і завдань навчання, доступність методики – її цікавий та ігровий характер;
г) диференційований та індивідуальний підхід до учнів у процесі уроку; наявність зворотного зв’язку (від учнів – до вчителя) на всіх етапах уроку;
д) навчання учнів прийомів розумової праці („вчити учитися”), тим умінням, які є необхідною умовою успішного навчання в школі;
є) обов’язкові також й інші дидактичні вимоги – науковість, доступність матеріалу і т. ін.
Спеціальні (методичні) вимоги:
а) обов’язковою умовою будь-якого уроку рідної мови є турбота вчителя про мовленнєве середовище: на уроці має звучати правильне, виразне, образне, точне, логічне мовлення; панувати атмосфера культури мовлення. Усе, що використовується на уроці, має бути зразковим і за формою, і за змістом. Кожний урок має виховувати „мовне чуття”, любов до рідної мови, до живого, яскравого, виразного слова;
б) на кожному уроці, як читання, так і письма, обов’язково повинна мати місце робота з розвитку мовлення учнів: збагачення, уточнення і активізація словника, складання і аналіз речень, робота над словосполученням, усні висловлювання, переказ, читання напам’ять, драматизація і т. ін.; часто ці види роботи переплітаються з іншими – зі звуковим аналізом і синтезом, із читанням, письмом і т. ін.;
в) на кожному уроці читання і письма необхідними елементами повинні виступати різноманітні прийоми звукового і буквеного аналізу і синтезу – підготовка до читання або, що важливо, письма, а також самостійні вправи;
г) безпосередня робота для формування умінь і навичок читання і письма повинна займати приблизно 2/3 уроку за часом (у поняття „читання” входить підготовча робота перед читанням, а також аналіз змісту прочитаного; це можна сказати і про поняття „письмо”);
г) на кожному уроці читання і письма має використовуватися матеріал для зразка – додаткові тексти для усної роботи: уривки з творів поетів, письменників української і зарубіжної літератури, фольклорні твори;
д) уроки читання і письма складають нерозривну єдність: урок читання готує учнів до уроку письма, а урок письма є продовженням попереднього уроку читання, тобто реалізується принцип наступності і перспективності.
Ці вимоги можуть розглядатися одночасно як критерії оцінки запланованого чи проведеного уроку і як орієнтовна схема аналізу уроку.
Загальна структура уроку опрацювання нової букви має відповідати сформульованій темі, наприклад: „Звуки [р], [p’], позначення їх буквою „ер”, тобто у ній повинен відображатися провідний принцип аналітико-синтетичного методу навчання грамоти – від звука до букви.
Урок, на якому учні ознайомлюються з новою буквою, може складатися з таких етапів:
1. Повторення вивченого на попередньому уроці.
Види робіт:
ü читання учнями напам’ять віршів, скоромовок про вивчену букву;
ü розгадування загадок;
ü словниково-логічні вправи;
ü розв’язування фонетичних задач з якісною характеристикою звуків;
ü конструювання і моделювання слів, словосполучень, речень;
ü алфавітне називання вивчених літер;
ü розпізнавання знайомих літер серед інших і т. ін.
2. Підготовчі артикуляційно-слухові вправи.
Види робіт:
ü заучування напам’ять (загадки, прислів’я, скоромовки);
ü виділення звуків із зручної позиції: активне вимовляння виділених звуків;
ü спостереження за артикуляційними особливостями (якими мовними органами і в який спосіб створюється перешкода на шляху струменя видихуваного повітря);
ü віднесення виділених звуків до голосних чи приголосних (якщо приголосні звуки, то зіставлення твердого і м’якого звуків на слух та за способом вимовляння);
ü позначення звуків умовними значками (фішками): о, о’, –, =;
ü вправи на впізнавання звуків у заданих учителем словах;
ü самостійний добір учнями слів із звуками в різних позиціях;
ü аналітичні і синтетичні вправи із звуками (на утворення та аналіз складів-злиттів).
3. Ознайомлення з буквою.
Види робіт:
ü алфавітна назва букви;
ü демонстрація малої і великої літери, їх структурний аналіз;
ü ознайомлення з місцем букви у касі розрізної азбуки;
ü друкування букви на дошці (зошитах, повітрі);
ü ігрові вправи.
4. Вправи з читання.
Види робіт:
ü складання складів, слів із букв розрізної азбуки демонстраційного характеру та в індивідуальних касах;
ü читання складових таблиць;
ü читання слів, поданих в аналітико-синтетичній формі;
ü читання слів у колонках з опорою на виділені злиття (з дошки, таблиці, картки);
ü читання колонок слів за фонетичним, лексичним, граматичним напрямком.
5. Робота з підручником.
Види робіт:
ü читання колонок слів за букварем;
ü аналіз ілюстрацій;
ü робота з моделями слів, речень, їх аналіз;
ü бесіда-аналіз на тему тексту;
ü читання тексту вчителем (учнями);
ü колективне (індивідуальне) читання – аналіз речень, тексту.
6. Творча робота.
Види робіт:
ü складання моделей складів, слів, речень за ознакою, вказаною учителем;
ü читання-прогнозування;
ü піктографічне читання;
ü гра-мініатюра;
ü складання речень за малюнком (предметним, сюжетним);
ü словниково-логічні вправи на класифікацію, групування, вилучення зайвого, на доповнення, на підведення родових понять під видові і навпаки;
ü впізнавання літери за описом;
ü утворення складів, слів за вказаною ознакою;
ü добір до моделей складів слів, речень;
ü складання розповіді (казки) про букву і т. ін.
7. Підсумок уроку.
Види робіт:
ü алфавітне називання вказаних літер;
ü читання прямих і обернених складів із вивченою літерою;
ü розгадування фонетичних задач;
ü порівняльна характеристика звуко-складової (звуко-буквеної) структури слова (слів);
ü аналітико-синтетичні вправи;
ü гра;
ü знаходження на сторінці букваря матеріалу за вказаною ознакою;
ü розповідь учнів про найцікавіші завдання уроку;
ü пригадування вивченого напам’ять і т. ін.
1.2 Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютера при створенні дидактичних засобів для уроків навчання грамоти
Аналіз отриманих результатів та відповідної літератури дозволив нам сформулювати деякі загальні положення щодо використання комп’ютера на уроках української мови в 1 класі та, зокрема, для створення дидактичних засобів у навчанні грамоти.
Перш за все, вважаємо, що методика застосування комп’ютера на уроках з різних предметів, у різні періоди навчання (не однакові вікові групи) не може бути однаковою. Адже і саме використання комп’ютера виконує тоді різні психологічні і педагогічні завдання.
Зміст навчального предмета, різноманітні можливості педагогічних програмних засобів, не однаковий фаховий рівень підготовки вчителів у галузі комп’ютерних технологій впливають на методичні прийоми використання комп’ютера. Вирішальне значення мають також вікові особливості учнів та їх знайомство з комп’ютерною технікою.
Розглянемо деякі психолого-педагогічні принципи використання комп’ютера у 1 класі (зокрема на навчанні грамоти) для розробки дидактичних засобів на уроках наступних типів:
ü засвоєння нових знань (вивчення нової літери у букварний період);
ü узагальнення і систематизація знань (закріплення однієї або декількох вивчених літер);
ü комбіновані уроки.
I. Урок засвоєння нових знань (вивчення нової літери).
Уроки цього типу при традиційній методиці мають таку структуру:
1. Перевірка домашнього завдання (у першому класі не задається), корекція знань учнів (взаємозв’язок із попереднім матеріалом).
2. Оголошення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчальної діяльності.
3. Первинне пізнання учнями конкретного нового матеріалу.
4. Узагальнення і систематизація знань.
5. Підведення підсумків.
Під час проведення уроків цього типу в комп’ютерному класі учні розподіляються на 3 групи. Урок має наступну структуру:
1. Актуалізація і корекція опорних знань учнів перевіряється за допомогою комп’ютера (перша сильна група). Для них вчитель може запропонувати виконання різних посильних цікавих завдань (ребуси з теми, кросворди тощо) або дидактичні ігри.
Інші працюють з учителем за запитаннями, картками (5-10 хвилин).
2. Пізнання учнями конкретного нового матеріалу: група учнів із високим рівнем підготовки вивчає матеріал за комп’ютером (до них можуть бути направлені за бажанням вчителя і учні з інших груп), аналізують малюнки, схеми, написання букви тощо.
Інші слухають пояснення вчителя (5-10 хвилин).
3. Систематизація знань: учні з високим рівнем підготовки виконують завдання за підручником чи у зошиті з друкованою основою.
Слабші учні працюють з учителем.
Третя група (посередні учні) перевіряє рівень засвоєння матеріалу за допомогою комп’ютера (посильні кросворди, логічні завдання тощо).
4. Підсумок уроку проводиться разом для всього класу.
II. Урок узагальнення і систематизації знань (закріплення однієї або декількох вивчених літер).
Тут виділяють такі складові:
1. Постановка мети уроку і мотивація навчальної діяльності учнів.
2. Відтворення і корекція опорних знань.
3. Узагальнення і систематизація основних понять, засвоєння системи знань і їх застосування для пояснення нових фактів. Виконання практичних завдань.
Клас ділиться на групи:
a) Перша працює на комп’ютерах 5-7 хвилин (використовуються кросворди, ігри, завдання творчого характеру, на розвиток логічного мислення тощо);
b) Друга група дітей самостійно працює з картками (завдання творчого характеру, на розвиток логічного мислення). Після виконання поставлених завдань учні міняються місцями.
c) Третя група працює з учителем і виконує цікаві завдання творчого характеру.
4. Широка систематизація знань. Учитель ставить проблемні запитання на які учні дають відповіді.
5. Підведення підсумків уроку.
В даному випадку наявність вже розроблених тестових завдань, спеціальних програм, які мають навчально-інформаційну мету (звичайно, розрахованих на учнів 1 класу) дає можливість зберегти час у процесі узагальнення і повторення та полегшити роботу вчителя.
III. Комбінований урок.
На уроках цього типу комп’ютер можна використовувати на будь-якому етапі. Загальна схема комбінованого уроку така: перевірка засвоєних знань + вивчення нового матеріалу.
Методика роботи та поділ класу на групи аналогічний до попередніх уроків (див. вище).
Роль вчителя на уроці із використанням комп’ютерів:
1. Використання (або розробка) відповідних дидактичних засобів корисних для дитини, її психічного і фізичного розвитку.
2. Гнучкість методів, що використовуються.
3. Забезпечення належного рівня підготовки всіх учнів.
4. Забезпечення позитивної психологічної атмосфери у класі.
При використанні комп’ютерних дидактичних засобів навчання (особливо при безпосередній роботі учнів за комп’ютером) необхідно використовувати відповідні засоби розрядки психіки та фізичного навантаження: фізкультхвилинки, різноманітні вправи на зниження емоційного та іншого навантаження, фізкультпаузи (якщо заняття об’єднане у 2 уроки).
Позитиви, які намітилися при використанні дидактичних засобів, створених чи використаних за допомогою комп’ютера:
Ø диференціація класу;
Ø високий рівень контролю та корекційної роботи;
Ø високий рівень самостійності учнів, пошуково-дослідницької та іншої роботи.
Негативні явища, які можливі за умови використання комп’ютера у навчанні дітей 6-7 річного віку:
Ø негативний вплив на дитячу психіку;
Ø погіршення самопочуття, зору тощо у дітей;
Ø погана психологічна атмосфера у класі (одні учні працюють з комп’ютером, інші – з учителем).
За умови правильної поведінки вчителя, умілої організації навчально-виховного процесу вищезазначених труднощів можна уникнути, натомість отримати додаткові позитивні моменти.
1.3 Опис ППЗ для розробки дидактичних засобів для уроків навчання грамоти
У пункті 1.2. ми намітили певні напрямки використання комп’ютера у навчанні грамоти, деякі види дидактичних засобів для уроків української мови, а зараз же намагатимемось сформулювати певні принципи створення таких засобів та описати цей процес на прикладі кількох найпоширеніших програм.
Для створення найпростіших ребусів (учням 1 класу) вчителю потрібно лише деякі програми, що працюють з графічним зображенням. Це, звичайно може бути і графічний редактор PAINT, або більш складні програми, що створені для професійної обробки графіки.
Нижче наведені приклади ребусів, зроблені у PAINT.
Вовк

Вода
Для створення таблиць можна використовувати WORD. Нижче продемонстровано таблицю складів, у якій діти (за логікою) вставляють

пропущені склади (усно або письмово, використовуючи клавіатуру).

ма
на
мо но
? ни
? ні
ме ?
му ?

А О У И І
М ма мо ? ? ?
Н ? ? ? ? ?
Аналогічно до минулої таблиці учні поступово заповнюють цю, але вже складаючи у склади запропоновані літери.
Також учням можна запропонувати самостійно побудувати слова із складів (теж використовуємо WORD):

Василь
Вулики
У текстового процесора WORD є ще безліч корисних функцій, які можуть бути використані в роботі вчителя, а саме:
§ створення гіперпосилань;
§ робота над правописом;
§ робота з шрифтами тощо.
Для самостійного друкування учням можна запропонувати Блокнот. Це найпростіша малофункціональна програма для друкування.
Також для використання у першому класі є багато комп’ютерних ігор, як педагогічного, так і не педагогічного спрямування, граючи у які в певний відведений для цього вчителем час будуть збагачувати свою уяву, покращувати мислительні процеси.
Додаток 7
Урок – презентація з математики в 1 класі .
Тема: Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа Порівняння виразу і числа.
Мета: Продовжувати навчати учнів розв’язувати приклади і задачі на додавання і віднімання числа 2; розвивати уміння порівнювати вираз і число, логічне мислення; вдосконалювати навички усної лічби;виховувати бережливе ставлення до природи.
Обладнання: малюнок Буратіно, таблиці до теми, презентація уроку, запис пісень «Ми - першокласники», «Буратіно».
Хід уроку
І. Організаційний момент. (1 слайд)
- Діти, в народі говорять: „Добрий гість – дому радість”. Подаруйте нашим гостям усмішку і привітайтеся з ними.
- Сьогодні, надіюсь, у нас буде цікавий урок.
До знань з математики ми зробим ще крок
Девіз уроку:
На уроці не куняй,
Математику вивчай
ІІ. Актуалізація опорних знань.
1.Усний рахунок. (2 слайд)
Математична розминка ( Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»)
• Як називається геометрична фігура у якої три кути ?
• Який день настає після суботи?
• Скільки сторін у квадрата?
• Скільки місяців триває зима?
• Як називається лінія у якої є початок і кінець?
• Закінч речення: тиждень триває…
• Скільки паличок потрібно, щоб викласти 2 квадрати?
-Молодці!
2.Цікава геометрія (Серед геометричних фігур знайти зайву)
3. Каліграфічна хвилинка.
Зошит свій я відкриваю,
Навскоси його кладу,
Ручку я ось так тримаю.
Сяду рівно, не зігнусь,
До роботи я візьмусь.
( Письмо цифр за зразками вчителя)
-Продовжуємо наш урок. Урок незвичайний, а казковий. А щоб дізнатися в яку ж казку ми потрапимо і хто її головний герой, ми напишемо математичний диктант.
«Математичний диктант» (Слайди 4-12).

2+0
7+2
5+2
4+1
2+1
9+1
2+2
6+2


Перевірка: 2,9,7,5,3,10,4,8
(Слайд13) Розшифрувати, хто головний герой уроку

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку( під музичний супровід пісні «Буратіно»)
- Жив був на світі Буратіно.(Слайд14,15) Весело він подорожував і зустрічав різні пригоди на своєму шляху, доки шукав чарівну дівчинку Мальвіну.. Але стежинку до Мальвіни знайти було важко. (Слайд16,17) Тому що стежка ця незвичайна, а математична. Давайте допоможемо йому знайти стежку.(Слайд18) Гра «Пеньочки».

(Слайд 19)
Прийшов він до Мальвіни, а вона відразу ж йому запропонувала вчити математику.
Повідомила вона йому, що тема уроку:» Вправи й задачі
на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2, а
також порівнювати вирази». І вирішив Буратіно звернутися до нас, щоб ми йому допомогли.
- Допоможемо Буратіно?
IV. Закріплення вивченого матеріалу.
1. Вправи для очей.
-Діти, Буратіно так старанно вдивлявся в приклади, що оченята його втомилися. Тому давайте разом із ним виконаємо вправи для очей.
(Вправи «Метелик», «Сова»)
Слайд 20
3. Самостійна робота. Слайд 21
2+2 7+2 8+2
8-2 7-2 5-2 ( 3 учні біля дошки)
4. Складання прикладів за числовим відрізком (завдання підручника №1)
6+2= . (Слайд 22)
Скласти ще 2 приклади. Повторюємо таблиці додавання і віднімання числа 2 (Слайд 23)
5.Розв’язування задачі.( Слайд 24)

З математичними виразами Буратіно впорався, але за погану поведінку Артемон закрив його в темну комірчину. У Буратіно є ключі від цієї комірки, але він не знає яким з них можна відкрити двері. А щоб підібрати ключ до замка, треба розв’язати задачу:
( Слайд 25)
У ставку сиділо 5 жабок, а поруч плавало 2 рибки.
Скільки всього тваринок було? (5+2=7)
Фізкультхвилинка. Слайд 26
5.Фронтальна робота. Порівняння виразу і числа. ( завдання підручника №2) (Слайд 27)

- Поки ми відпочивали, дмухнув вітер і застелив нашу стежинку новим завданням.

6+1*8
6-1*5
4+2*5
9-1*8
6. Робота в парах. Складання прикладів за малюнками.(Слайд 28)
- Буратіно – великий пустунець. Потрапляв у неймовірні пригоди. Відправляючись в країну дурнів Буратіно потрапляє в казковий математичний ліс. Давайте допоможемо йому знайти стежку, бо ці двоє героїв вирішили обдурити його.
(Слайд 29)
Це Кіт Базиліо І Лисиця Аліса. Давайте допоможемо Буратіно вірно порахувати монети.
6. Виконати завдання підручника №3 (Слайд 30)
* - *=* *+*+*=*
7.Додаткові відомості про гроші. Слайди (31,32,33)
8. Виконання завдання підручника №4 Гра «Працьовиті бджілки». (Слайд 34)
Зупинився Буратіно на лісовій галявині, де росли квіти і побачив що над квітами літають бджоли.
- Визначити , з яких квіток збере нектар кожна бджілка.
- То ж давайте допоможемо бджілкам знайти свою квіточку.

8 6 10
3+2+1 10-2+2 9-2-1 7+2+1 5+1+2 4+2+2
9. Повідомлення про бджіл.
У бджіл немає дитинства. Уже на третій день після свого народження вони починають працювати: чистять вулик. З четвертого дня годують личинок медом і квітковим пилком. А в 15 днів виконують найпочеснішу роботу: збирають нектар і пилок. Живе робоча бджола влітку 35-65 днів. Причина такого короткого життя бджоли – важка робота.

V. Підсумок уроку.
- Буратіно дуже дякує вам , що ви йому допомогли у навчанні. Але спочатку скажіть йому, що вам сподобалось і запам’яталось на уроці?
Продовж речення:
- Сьогодні на уроці я навчився....
- Що сподобалось?
- Дякую за працю.
-Молодці!Аплодисменти.

Висновки
Використання комп’ютера на всіх предметах у початковій школі не лише можливе, але й потрібне в сучасних умовах. Причини тому є різні:
ü комп’ютеризація суспільства;
ü великий обсяг інформації, який подає вчитель;
ü значний час пошуку даної інформації тощо.
Аналіз отриманих результатів та відповідної літератури дозволив нам сформулювати деякі загальні положення щодо використання комп’ютера на уроках української мови в 1 класі та, зокрема, для створення дидактичних засобів у навчанні грамоти.
Перш за все, вважаємо, що методика застосування комп’ютера на уроках з різних предметів, у різні періоди навчання (не однакові вікові групи) не може бути однаковою. Адже і саме використання комп’ютера виконує тоді різні психологічні і педагогічні завдання.
Зміст навчального предмета, різноманітні можливості педагогічних програмних засобів, не однаковий фаховий рівень підготовки вчителів у галузі комп’ютерних технологій впливають на методичні прийоми використання комп’ютера. Вирішальне значення мають також вікові особливості учнів та їх знайомство з комп’ютерною технікою.

Список використаної літератури
1. Наумчук М.М. Сучасний урок української мови у початковій школі. – Тернопіль, - 2001 р.
2. Методика викладання української мови. / За ред. Дорошенка. – К., 1994 р.
3. Методика преподавания русского языка. / За ред. Львова. – М., 1972 г.
4. Блінова Г.Й. Дидактичний матеріал для подолання вад письма у дітей / Блінова, Пічугіна; під ред. Нізельського.
5. Агапова Р. Про три поколения компьютерных технологий обучения в школе. //Информатика и образование. – 1994. – №2. – С.96-98.
6. Белавина И.Г. Сприйняття дитиною комп’ютера й комп’ютерних ігор. // Питання психології. – 1993. – №3.
7. Буцин Е.С. Обучение младших школьников началам информатики. // Информатика и образование. – 1991. – №3.
8. Вєтрова І. Г., Вербунко В. А. Використання комп’ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2001 – № 2. – С. 22 – 25.
9. Витухновская А.А., Марченко А.С. Проектирование технологии подготовки к обучению младших школьников с использованием компьютера. // Информатика и образование. – 2004.-№8. – С.83-87.
Категория: ІКТ(методика) | Добавил: Валентина4601 | Теги: методика, ІКТ
Просмотров: 44488 | Загрузок: 0 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 3.7/7
Всего комментариев: 2
2 yrok   (17.02.2013 21:49) [Материал]
Просто скопируйте

1 stefurakv   (10.02.2013 19:00) [Материал]
А как скачать?

avatar